FILMY - Proces kształcenia zawodowego

Przewodnik po szkole

Szkoła w obiektywie uczniów

Modernizacja
kształcenia zawodowego


Rozwój szkolnictwa zawodowego
Klasy w Zespole Szkół

Liceum Ogólnokształcące o profilu biologiczno-chemicznym

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i fizyka lub matematyka

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo

   Klasa o tym kierunku kształcenia stworzy Ci możliwość pogłębienia Twojej wiedzy z zakresu: biologii, chemii oraz fizyki lub matematyki. Edukacja w zakresie rozszerzonym chemii i biologii obejmuje wiedzę ogólną i fachową, co umożliwia uczniom dokonanie wyboru kierunku kształcenia, zgodnego z ich aspiracjami edukacyjnymi, wynikającymi z osobistych zainteresowań oraz planów związanych z kontynuowaniem nauki i podjęciem pracy zawodowej. Wymienione przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym umożliwią Ci doskonałe przygotowanie do egzaminu maturalnego, a następnie podjęcie studiów na tak przyszłościowych kierunkach jak: medycyna, stomatologia, fizjoterapia, farmacja, analityka medyczna, weterynaria, kosmetologia, dietetyka, ekologia i wielu innych.

   Edukacja biologiczna urozmaicona jest doświadczeniami i eksperymentami biologicznymi realizowanymi w pracowni biologicznej lub w trakcie zajęć laboratoryjnych w Parku Narodowym „Ujście Warty” i Zakładzie Utylizacji Odpadów w Stanowicach. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach terenowych w okolicy szkoły i na terenie Parku „Ujście Warty”.

   Edukacja chemiczna pozwala uczniom poznać tajniki budowy substancji chemicznych oraz przebieg procesów chemicznych. Zajęcia urozmaicone są eksperymentami i wycieczkami edukacyjnymi połączonymi z doświadczeniami laboratoryjnymi w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Stanowicach. Dodatkowo w szkole prowadzone są zajęcia fakultatywne z chemii przeznaczone dla maturzystów.

  Zajęcia prowadzone są w pracowniach przedmiotowych dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne, sprzęt i preparaty laboratoryjne oraz nowoczesne multimedia.

 

Liceum Ogólnokształcące o profilu dziennikarsko-filmowym

 

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia i język angielski lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka

 

Przedmioty uzupełniające: przyroda

  W klasie dziennikarsko-filmowej realizowany jest rozszerzony program z języka polskiego i historii oraz przedmioty uzupełniające: warsztaty dziennikarskie, edukacja filmowa. Ponadto uczniowie mogą wybrać zajęcia z języka angielskiego lub wiedzy o społeczeństwie lub matematyki realizowane w zakresie rozszerzonym.

 

 Profil dziennikarsko-filmowy jest szczególnie godny polecenia osobom, które w przyszłości planują studia na kierunkach humanistycznych uniwersyteckich: dziennikarskich, zarządzaniu kulturą i mediami, komunikacji społecznej, historycznych, prawniczych, filologicznych, kulturoznawczych, artystycznych, politologicznych, społecznych i pedagogicznych.

 

   Klasa dziennikarsko-filmowa to nie tylko podstawy dziennikarstwa, ale także zajęcia redakcyjne, wiedza o etyce dziennikarskiej i edukacja filmowa.

Uczniowie klas dziennikarskich mają już sporo osiągnięć na swoim koncie:

– od wielu lat wydają gazetkę szkolną „Oxygen”, która cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów

– uczestniczą w licznych projektach międzynarodowych, np.: Nadodrzańska Rada Młodzieżowa (Oder Jugendrat), Nadodrzańskie pary (Oderpaar)

– organizują i przeprowadzają imprezę promocyjną w ramach Dni Otwartych Drzwi dla gimnazjalistów

– nakręcili filmy promujące szkołę

– współpracują z Kostrzyńskim Centrum Kultury i mediami lokalnymi

 

   Ponadto uczniowie mają możliwość uczestnictwa w wielu olimpiadach i konkursach przedmiotowych z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, spotkań, warsztatów i wykładów z fachowcami z branży mediów.

 

Liceum Ogólnokształcące o profilu językowym

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: języki obce (język angielski i język niemiecki), geografia

 

   Klasa językowa jest idealna dla uczniów, którzy oprócz pasji doskonalenia języków obcych lubią zdobywać wiedzę o kulturze, historii lub geografii krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego. Profil językowy jest szczególnie polecany dla tych osób, które chcą podjąć studia na kierunkach filologicznych, lingwistycznych oraz turystycznych, bądź też chcieliby studiować inne kierunki w języku obcym na polskich i zagranicznych uczelniach.

 

   Osoby decydujące się na naukę w klasie o profilu językowym będą miały możliwość:

- doskonalenia języka obcego do poziomu zaawansowanego

- uczestnictwa w ciekawych projektach (projekty artystyczne w j. obcym – przedstawienia, kabarety, głośne czytanie utworów literackich; projekty międzynarodowe – Oder Jugendrat, Translimes)

- sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas olimpiad i konkursów językowych na różnych szczeblach

- prowadzenia zajęć językowych dla seniorów w ramach wolontariatu

- solidnego przygotowania do egzaminu maturalnego

 

Podejmując naukę w klasie językowej, uczeń może zyskać bardzo szerokie perspektywy zawodowe. Ma możliwość podjęcia pracy nie tylko w charakterze tłumacza czy lektora języka obcego, ale również objęcia stanowiska w rozmaitych przedsiębiorstwach zarówno w kraju jak i za granicą. Dodatkowym atutem takiej „perspektywy przyszłości” jest fakt, iż komunikacja w języku  obcym na wysokim poziomie oraz duże kompetencje międzykulturowe gwarantują sukcesy zawodowe.

 

Liceum Ogólnokształcące o profilu matematyczno–fizyczno–informatycznym

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo

   W klasie matematyczno-fizycznej realizowany jest rozszerzony program z matematyki, fizyki i informatyki lub języka angielskiego. Dzięki temu uczniowie są dobrze przygotowani do zdawania matury z przedmiotów ścisłych. Profil z rozszerzoną matematyką i fizyką jest szczególnie godny polecenia osobom, które w przyszłości planują studia na kierunkach ścisłych uniwersyteckich i politechnicznych, a także na kierunkach ekonomicznych.

   Zajęcia w szkole prowadzone są metodami aktywnymi, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Pracownia fizyczna, wyposażona w nowoczesne pomoce umożliwia przeprowadzenie wielu ciekawych eksperymentów. Uczniowie zgłębiają wiedzę z informatyki poznając podstawy programowania w języku C++, opanowują umiejętności wykorzystywania baz danych i sieci komputerowych oraz stosowania grafiki i multimediów.

   Jest to klasa stworzona dla osób, które:

 

 • lubią matematykę i chcą doskonalić umiejętność logicznego myślenia
 • interesują się  jak funkcjonuje świat
 • chcą poznać jaka jest struktura wszechświata i jakie prawa nim rządzą
 • pragną rozwijać swoje umiejętności posługiwania się techniką komputerową

 

   Nauka w tej klasie umożliwi:

 

 • poznanie różnych zagadnień z zakresu matematyki, fizyki i informatyki jako dyscyplin naukowych oraz najważniejszych ich zastosowań
 • rozwijanie zdolności stawiania hipotez i ich dowodzenia
 • zdobycie umiejętności tworzenia modeli matematycznych
 • solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego

 

   Nauka w naszej szkole ułatwi absolwentom kontynuację kształcenia na wielu kierunkach studiów. Wiedza i kompetencje matematyczne są obecnie pożądane nie tylko przez uczelnie techniczne, ale również medyczne, ekonomiczne czy nawet prawnicze. 


Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w konkursach matematycznych, fizycznych, informatycznych.

 

Uwaga! Jeśli lubisz przedmioty ścisłe i chcesz doskonalić umiejętność logicznego myślenia, interesujesz się  jak funkcjonuje świat, chcesz poznać jaka jest struktura Wszechświata i jakie prawa nim rządzą, nauczyć się i rozwijać zdolności stawiania hipotez i ich dowodzenia a przede wszystkim  solidne przygotować się do egzaminu maturalnego i późniejszych studiów – nasza szkoła ze wszystkimi profilami nauczania czeka właśnie na Ciebie!

 

Technik ekonomista

 Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy, niezbędnych umiejętności i postaw przyszłego ekonomisty. Szkoła wykształca w przyszłym absolwencie skrupulatność i precyzję myślenia, uczy posługiwania się narzędziami ekonomicznymi, korzystania ze zdobyczy technik komputerowych, zapoznaje z zasadami nowoczesnej rachunkowości i finansów. Kształcenie młodzieży w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań w zakresie gospodarki rynkowej.

Nauka trwa cztery lata i kończy się maturą. Każdy absolwent technikum posiada przygotowanie teoretyczne umożliwiające mu podjęcie studiów na dowolnie wybranej uczelni wyższej.

 

W zawodzie technik ekonomista wyodrębniono 2 kwalifikacje, które będą potwierdzane w ramach egzaminów zewnętrznych. Po ich zdaniu, uczeń uzyska dokument w postaci certyfikatu potwierdzającego określoną kwalifikację. Po potwierdzeniu wszystkich kwalifikacji w zawodzie absolwent szkoły uzyska dyplom oraz suplement do dyplomu.

 

Kwalifikacja 1. (A.35) Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji:

 • Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków,
 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
 • Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań.

 

 Kwalifikacja 2. (A.36) Prowadzenie rachunkowości:

 • Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji,
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej.

 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 6 tygodni.

 

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa jest zawodem o charakterze usługowym, w związku z tym w całym toku nauczania zwraca się szczególną uwagę na kształcenie umiejętności dotyczących prawidłowego zachowania, postawy, nawyków, sposobu reagowania na życzenia klienta hotelowego oraz właściwą obsługę, odwołując się stale do zasad etyki i kultury zawodowej.

Nauka trwa cztery lata i kończy się maturą. Każdy absolwent technikum posiada przygotowanie teoretyczne umożliwiające mu podjęcie studiów na dowolnie wybranej uczelni wyższej.

 

W zawodzie technik hotelarstwa wyodrębniono 2 kwalifikacje, które będą potwierdzane              w ramach egzaminów zewnętrznych. Po ich zdaniu, uczeń uzyska dokument w postaci certyfikatu potwierdzającego określoną kwalifikację. Po potwierdzeniu wszystkich kwalifikacji w zawodzie absolwent szkoły uzyska dyplom oraz suplement do dyplomu.

 

Kwalifikacja 1. (T. 11)  -  Planowanie i realizacja usług w recepcji:

 • Rezerwacja usług hotelarskich,
 • Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających.

Kwalifikacja 2. (T. 12)  -  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

 • Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych,
 • Przygotowywanie i podawanie śniadań,
 • Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni.

 

Technik logistyk

To propozycja dla uczniów poszukujących ciekawego, nowatorskiego kierunku nauczania, gwarantującego pracę dzięki wszechstronności kształcenia. Kierunek ten jest dla uczniów kreatywnych, otwartych na nowe komunikatywnych w stosunkach międzyludzkich.

Nauka trwa cztery lata i kończy się maturą. Każdy absolwent technikum posiada przygotowanie teoretyczne umożliwiające mu podjęcie studiów na dowolnie wybranej uczelni wyższej.

W zawodzie technik logistyk wyodrębniono 3 kwalifikacje, które będą potwierdzane w ramach egzaminów zewnętrznych. Po ich zdaniu, uczeń uzyska dokument w postaci certyfikatu potwierdzającego określoną kwalifikację. Po potwierdzeniu wszystkich kwalifikacji w zawodzie absolwent szkoły uzyska dyplom oraz suplement do dyplomu.

 

Kwalifikacja 1. (A.30) - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

 

Kwalifikacja 2. (A.31) – Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

Kwalifikacja 3. (A.32) – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

 

Zasadnicza szkoła zawodowa

Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie lub egzaminem czeladniczym, np.: ślusarz, sprzedawca, fryzjer, stolarz, kucharz, mechanik samochodowy, operator obrabiarek skrawających, tapicer, piekarz.

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane w Zespole Szkół (dla zawodu ślusarz, sprzedawca, kucharz) i w ramach kursów zawodowych (dla pozostałych zawodów – realizowanych w Ośrodku w Gorzowie Wlkp. lub Zielonej Górze – tapicer), zajęcia praktyczne realizowane w przedsiębiorstwach u pracodawców, którzy zawarli z uczniami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Uczniowie mają status pracownika młodocianego.

Absolwenci posiadają dobre przygotowanie teoretyczne umożliwiające podjęcie dalszej nauki, a także wiedzę zawodową umożliwiającą podjęcie pracy.

 
Copyright Zespół SzkółCreated by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek