FILMY - Proces kształcenia zawodowego

Przewodnik po szkole

Szkoła w obiektywie uczniów

Modernizacja
kształcenia zawodowego


Rozwój szkolnictwa zawodowego
Klasy w Zespole Szkół

 

Liceum Ogólnokształcące o profilu matematyczno–geograficznym

Przedmioty rozszerzone: matematyka i geografia

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo

W klasie matematyczno-geograficznej realizowany jest rozszerzony program z matematyki i geografii. Dzięki temu uczniowie są dobrze przygotowani do zdawania matury rozszerzonej z przedmiotów matematyki i geografii. Profil z rozszerzoną matematyką i geoegrafią jest szczególnie godny polecenia osobom, które w przyszłości planują studia na kierunkach ścisłych uniwersyteckich i politechnicznych, a także na kierunkach ekonomicznych. Wiedza zdobyta na tym profilu w szkole średniej bardzo dobrze przydaje się na kierunkach studiów takich jak: matematyka, ekonomia, rachunkowość i finanse, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, inżynieria środowiska.

Jest to klasa stworzona dla osób, które:

 • zainteresowane są  naukami przyrodniczymi, ale niekoniecznie jeszcze zdecydowanych co do wyboru kierunku studiów wyższych,
 • lubią matematykę i chcą doskonalić umiejętność logicznego myślenia,
 • są dociekliwe w poznawaniu i wyjaśnianiu zjawisk oraz procesów przyrodnicznych, kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych współczesnego świata.

Nauka w tej klasie umożliwi:

 • poznanie różnych zagadnień z zakresu matematyki  i geografii jako dyscyplin naukowych oraz najważniejszych ich zastosowań,
 • rozwijanie zdolności stawiania hipotez i ich dowodzenia,
 • zdobycie umiejętności tworzenia modeli matematycznych,
 • uwrażliwienie na wartości i znaczenie cennych obiektów przyrodniczych i kulturowych, należących do dziedzictwa lokalnego, regionalnego i narodowego,
 • solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego,
 • rozwój uzdolnień poprzez udział w konkursach i olmpiadach przedmiotowych.

Nauka w naszej szkole ułatwi absolwentom kontynuację kształcenia na wielu kierunkach studiów. Wiedza i kompetencje matematyczne są obecnie pożądane nie tylko przez uczelnie techniczne, ale również medyczne, ekonomiczne czy nawet prawnicze.

Po ukończeniu szkoły można studiować m.in. ekonomię, bankowość, finanse, zarządzanie, systemy informacyjne, europeistykę, geodezję, inżynierię środowiska, energię odnawialną, logistykę, geomatematykę, ale również nauki społeczne, obronność państwa, turystykę i rekreację.

 

Liceum Ogólnokształcące o profilu biologiczno-chemicznym

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i fizyka lub matematyka

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo

   Klasa o tym kierunku kształcenia stworzy Ci możliwość pogłębienia Twojej wiedzy z zakresu: biologii, chemii oraz fizyki lub matematyki. Edukacja w zakresie rozszerzonym chemii i biologii obejmuje wiedzę ogólną i fachową, co umożliwia uczniom dokonanie wyboru kierunku kształcenia, zgodnego z ich aspiracjami edukacyjnymi, wynikającymi z osobistych zainteresowań oraz planów związanych z kontynuowaniem nauki i podjęciem pracy zawodowej. Wymienione przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym umożliwią Ci doskonałe przygotowanie do egzaminu maturalnego, a następnie podjęcie studiów na tak przyszłościowych kierunkach jak: medycyna, stomatologia, fizjoterapia, farmacja, analityka medyczna, weterynaria, kosmetologia, dietetyka, ekologia i wielu innych.

   Edukacja biologiczna urozmaicona jest doświadczeniami i eksperymentami biologicznymi realizowanymi w pracowni biologicznej lub w trakcie zajęć laboratoryjnych w Parku Narodowym „Ujście Warty” i Zakładzie Utylizacji Odpadów w Stanowicach. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach terenowych w okolicy szkoły i na terenie Parku „Ujście Warty”.

   Edukacja chemiczna pozwala uczniom poznać tajniki budowy substancji chemicznych oraz przebieg procesów chemicznych. Zajęcia urozmaicone są eksperymentami i wycieczkami edukacyjnymi połączonymi z doświadczeniami laboratoryjnymi w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Stanowicach. Dodatkowo w szkole prowadzone są zajęcia fakultatywne z chemii przeznaczone dla maturzystów.

  Zajęcia prowadzone są w pracowniach przedmiotowych dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne, sprzęt i preparaty laboratoryjne oraz nowoczesne multimedia.

 

Liceum Ogólnokształcące o profilu dziennikarsko-filmowym

 

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia i język angielski lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka

 

Przedmioty uzupełniające: przyroda

  W klasie dziennikarsko-filmowej realizowany jest rozszerzony program z języka polskiego i historii oraz przedmioty uzupełniające: warsztaty dziennikarskie, edukacja filmowa. Ponadto uczniowie mogą wybrać zajęcia z języka angielskiego lub wiedzy o społeczeństwie lub matematyki realizowane w zakresie rozszerzonym.

 

 Profil dziennikarsko-filmowy jest szczególnie godny polecenia osobom, które w przyszłości planują studia na kierunkach humanistycznych uniwersyteckich: dziennikarskich, zarządzaniu kulturą i mediami, komunikacji społecznej, historycznych, prawniczych, filologicznych, kulturoznawczych, artystycznych, politologicznych, społecznych i pedagogicznych.

 

   Klasa dziennikarsko-filmowa to nie tylko podstawy dziennikarstwa, ale także zajęcia redakcyjne, wiedza o etyce dziennikarskiej i edukacja filmowa.

Uczniowie klas dziennikarskich mają już sporo osiągnięć na swoim koncie:

– od wielu lat wydają gazetkę szkolną „Oxygen”, która cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów

– uczestniczą w licznych projektach międzynarodowych, np.: Nadodrzańska Rada Młodzieżowa (Oder Jugendrat), Nadodrzańskie pary (Oderpaar)

– organizują i przeprowadzają imprezę promocyjną w ramach Dni Otwartych Drzwi dla gimnazjalistów

– nakręcili filmy promujące szkołę

– współpracują z Kostrzyńskim Centrum Kultury i mediami lokalnymi

 

   Ponadto uczniowie mają możliwość uczestnictwa w wielu olimpiadach i konkursach przedmiotowych z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, spotkań, warsztatów i wykładów z fachowcami z branży mediów.

 

Liceum Ogólnokształcące o profilu językowym

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: języki obce (język angielski i język niemiecki), geografia

 

   Klasa językowa jest idealna dla uczniów, którzy oprócz pasji doskonalenia języków obcych lubią zdobywać wiedzę o kulturze, historii lub geografii krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego. Profil językowy jest szczególnie polecany dla tych osób, które chcą podjąć studia na kierunkach filologicznych, lingwistycznych oraz turystycznych, bądź też chcieliby studiować inne kierunki w języku obcym na polskich i zagranicznych uczelniach.

 

   Osoby decydujące się na naukę w klasie o profilu językowym będą miały możliwość:

- doskonalenia języka obcego do poziomu zaawansowanego

- uczestnictwa w ciekawych projektach (projekty artystyczne w j. obcym – przedstawienia, kabarety, głośne czytanie utworów literackich; projekty międzynarodowe – Oder Jugendrat, Translimes)

- sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas olimpiad i konkursów językowych na różnych szczeblach

- prowadzenia zajęć językowych dla seniorów w ramach wolontariatu

- solidnego przygotowania do egzaminu maturalnego

 

Podejmując naukę w klasie językowej, uczeń może zyskać bardzo szerokie perspektywy zawodowe. Ma możliwość podjęcia pracy nie tylko w charakterze tłumacza czy lektora języka obcego, ale również objęcia stanowiska w rozmaitych przedsiębiorstwach zarówno w kraju jak i za granicą. Dodatkowym atutem takiej „perspektywy przyszłości” jest fakt, iż komunikacja w języku  obcym na wysokim poziomie oraz duże kompetencje międzykulturowe gwarantują sukcesy zawodowe.

 

Liceum Ogólnokształcące o profilu matematyczno–fizyczno–informatycznym

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo

   W klasie matematyczno-fizycznej realizowany jest rozszerzony program z matematyki, fizyki i informatyki lub języka angielskiego. Dzięki temu uczniowie są dobrze przygotowani do zdawania matury z przedmiotów ścisłych. Profil z rozszerzoną matematyką i fizyką jest szczególnie godny polecenia osobom, które w przyszłości planują studia na kierunkach ścisłych uniwersyteckich i politechnicznych, a także na kierunkach ekonomicznych.

   Zajęcia w szkole prowadzone są metodami aktywnymi, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Pracownia fizyczna, wyposażona w nowoczesne pomoce umożliwia przeprowadzenie wielu ciekawych eksperymentów. Uczniowie zgłębiają wiedzę z informatyki poznając podstawy programowania w języku C++, opanowują umiejętności wykorzystywania baz danych i sieci komputerowych oraz stosowania grafiki i multimediów.

   Jest to klasa stworzona dla osób, które:

 

 • lubią matematykę i chcą doskonalić umiejętność logicznego myślenia
 • interesują się  jak funkcjonuje świat
 • chcą poznać jaka jest struktura wszechświata i jakie prawa nim rządzą
 • pragną rozwijać swoje umiejętności posługiwania się techniką komputerową

 

   Nauka w tej klasie umożliwi:

 

 • poznanie różnych zagadnień z zakresu matematyki, fizyki i informatyki jako dyscyplin naukowych oraz najważniejszych ich zastosowań
 • rozwijanie zdolności stawiania hipotez i ich dowodzenia
 • zdobycie umiejętności tworzenia modeli matematycznych
 • solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego

 

   Nauka w naszej szkole ułatwi absolwentom kontynuację kształcenia na wielu kierunkach studiów. Wiedza i kompetencje matematyczne są obecnie pożądane nie tylko przez uczelnie techniczne, ale również medyczne, ekonomiczne czy nawet prawnicze. 


Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w konkursach matematycznych, fizycznych, informatycznych.

 

Uwaga! Jeśli lubisz przedmioty ścisłe i chcesz doskonalić umiejętność logicznego myślenia, interesujesz się  jak funkcjonuje świat, chcesz poznać jaka jest struktura Wszechświata i jakie prawa nim rządzą, nauczyć się i rozwijać zdolności stawiania hipotez i ich dowodzenia a przede wszystkim  solidne przygotować się do egzaminu maturalnego i późniejszych studiów – nasza szkoła ze wszystkimi profilami nauczania czeka właśnie na Ciebie!

 

Technik ekonomista

 Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy, niezbędnych umiejętności i postaw przyszłego ekonomisty. Szkoła wykształca w przyszłym absolwencie skrupulatność i precyzję myślenia, uczy posługiwania się narzędziami ekonomicznymi, korzystania ze zdobyczy technik komputerowych, zapoznaje z zasadami nowoczesnej rachunkowości i finansów. Kształcenie młodzieży w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań w zakresie gospodarki rynkowej.

Nauka trwa cztery lata i kończy się maturą. Każdy absolwent technikum posiada przygotowanie teoretyczne umożliwiające mu podjęcie studiów na dowolnie wybranej uczelni wyższej.

 

W zawodzie technik ekonomista wyodrębniono 2 kwalifikacje, które będą potwierdzane w ramach egzaminów zewnętrznych. Po ich zdaniu, uczeń uzyska dokument w postaci certyfikatu potwierdzającego określoną kwalifikację. Po potwierdzeniu wszystkich kwalifikacji w zawodzie absolwent szkoły uzyska dyplom oraz suplement do dyplomu.

 

Kwalifikacja 1. (A.35) Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji:

 • Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków,
 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
 • Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań.

 

 Kwalifikacja 2. (A.36) Prowadzenie rachunkowości:

 • Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji,
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej.

 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 6 tygodni.

 

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa jest zawodem o charakterze usługowym, w związku z tym w całym toku nauczania zwraca się szczególną uwagę na kształcenie umiejętności dotyczących prawidłowego zachowania, postawy, nawyków, sposobu reagowania na życzenia klienta hotelowego oraz właściwą obsługę, odwołując się stale do zasad etyki i kultury zawodowej.

Nauka trwa cztery lata i kończy się maturą. Każdy absolwent technikum posiada przygotowanie teoretyczne umożliwiające mu podjęcie studiów na dowolnie wybranej uczelni wyższej.

 

W zawodzie technik hotelarstwa wyodrębniono 2 kwalifikacje, które będą potwierdzane              w ramach egzaminów zewnętrznych. Po ich zdaniu, uczeń uzyska dokument w postaci certyfikatu potwierdzającego określoną kwalifikację. Po potwierdzeniu wszystkich kwalifikacji w zawodzie absolwent szkoły uzyska dyplom oraz suplement do dyplomu.

 

Kwalifikacja 1. (T. 11)  -  Planowanie i realizacja usług w recepcji:

 • Rezerwacja usług hotelarskich,
 • Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających.

Kwalifikacja 2. (T. 12)  -  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

 • Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych,
 • Przygotowywanie i podawanie śniadań,
 • Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni.

 

Technik logistyk

To propozycja dla uczniów poszukujących ciekawego, nowatorskiego kierunku nauczania, gwarantującego pracę dzięki wszechstronności kształcenia. Kierunek ten jest dla uczniów kreatywnych, otwartych na nowe komunikatywnych w stosunkach międzyludzkich.

Nauka trwa cztery lata i kończy się maturą. Każdy absolwent technikum posiada przygotowanie teoretyczne umożliwiające mu podjęcie studiów na dowolnie wybranej uczelni wyższej.

W zawodzie technik logistyk wyodrębniono 3 kwalifikacje, które będą potwierdzane w ramach egzaminów zewnętrznych. Po ich zdaniu, uczeń uzyska dokument w postaci certyfikatu potwierdzającego określoną kwalifikację. Po potwierdzeniu wszystkich kwalifikacji w zawodzie absolwent szkoły uzyska dyplom oraz suplement do dyplomu.

 

Kwalifikacja 1. (A.30) - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

 

Kwalifikacja 2. (A.31) – Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

Kwalifikacja 3. (A.32) – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

 

Zasadnicza szkoła zawodowa

Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie lub egzaminem czeladniczym, np.: ślusarz, sprzedawca, fryzjer, stolarz, kucharz, mechanik samochodowy, operator obrabiarek skrawających, tapicer, piekarz.

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane w Zespole Szkół (dla zawodu ślusarz, sprzedawca, kucharz) i w ramach kursów zawodowych (dla pozostałych zawodów – realizowanych w Ośrodku w Gorzowie Wlkp. lub Zielonej Górze – tapicer), zajęcia praktyczne realizowane w przedsiębiorstwach u pracodawców, którzy zawarli z uczniami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Uczniowie mają status pracownika młodocianego.

Absolwenci posiadają dobre przygotowanie teoretyczne umożliwiające podjęcie dalszej nauki, a także wiedzę zawodową umożliwiającą podjęcie pracy.

 
Copyright Zespół SzkółCreated by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek