FILMY - Proces kształcenia zawodowego

Przewodnik po szkole

Szkoła w obiektywie uczniów

Modernizacja
kształcenia zawodowego


Rozwój szkolnictwa zawodowego
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

https://www.liceum-kostrzyn.com

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z postanowieniami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych;
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo;
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;
 • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu;
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Powody wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-12.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie strony internetowej Panem Grzegorzem Bochenkiem, adres poczty elektronicznej: administrator@liceum-kostrzyn.com

Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 95 7277700.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 • Budynek Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kostrzynie nad Odrą jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia główne, aby dostać się do budynku szkoły należy pokonać kilka stopni schodów lub skorzystać podjazdu dla osób niepełnosprawnych, które znajdują się przy obu wejściach. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie.
 • Budynek szkoły jest dwupiętrowy z jedną kondygnacją podziemną i posiada windę, którą można dostać się na poszczególne kondygnacje. Winda wyposażona jest w system informacji głosowych.
 • W pobliżu budynku usytuowane jest kilka miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku na każdej kondygnacji znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Dane teleadresowe

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kostrzynie nad Odrą
ul. Komisji Edukacji Narodowej 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Tel. 95 7277700
e-mail: administrator@liceum-kostrzyn.com

 
Copyright Zespół SzkółCreated by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek